Според българското законодателство фирмите, които не са пререгистрирани следва да бъдат ликвидирани. Процесът отнема най-малко 6 месеца. BLS можем да Ви предложим регистрирани ликвидатори, които трябва да следват следните стъпки:

• назначаване на ликвидатор и сортиране на всички дължими данъци

• изготвяне на първоначалния доклад за счетоводен баланс

• обявяване на ликвидация в онлайн Търговския регистър и представяне на покана към всички потенциални кредитори на дружеството да предявят своите претенции

• прехвърляне на имота на собствениците на капитал (собственици на фирми)

• изготвянето на окончателния доклад за счетоводен баланс

 заличаване на дружеството от Търговския регистър